Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ξενοδοχειακών καταλυμάτων της υπ’ αριθμ 294/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη συμμετοχή του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές εκδηλώσεις και εξειδίκευση πιστώσεων.