Έγκριση πρακτικού: Περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 40.878,34 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)