Έγκριση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας μηχανημάτων κήπων για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες»