Απόφαση ανάθεσης των «Υπηρεσιών για την αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Καβάλας»