Απόφαση απευθείας ανάθεσης «Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας για το τακτικό και έκτακτο προσωπικού του Δήμου Καβάλας έτους 2021».