Απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Δώρα – Βραβεία – Αναμνηστικά Είδη»