Απόφαση κατακύρωσης των υπηρεσιών με τίτλο «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ».