ΚΑΤΣΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ONOMAZOMAI KΩNΣTANTINA KATΣITH, EIMAI 22 ETΩN KAI ΓENNHΘHKA ΣTO ΔATO THΣ KABAΛAΣ. AΠOΦOITHΣA AΠO TO ΛYKEIO KPHNIΔΩN TO 2015. AΣXOΛOYMAI ME THN IΠΠAΣIA AΠO THN HΛIKIA TΩN 5 ETΩN KAI ETΣI HTAN ΣXEΔON ANAΠOΦEYKTO H ENAΣXOΛHΣH AYTH NA KATAΛHΞEI ΣE EΠAΓΓEΛMATIKH EΠIΛOΓH. EIMAI EΠAΓΓEΛMATIAΣ ΠPOΠONHTPIA KAI EKΠAIΔEYTPIA IΠΠAΣIAΣ KAI MEΛOΣ TOY IΠΠIKOY OMIΛOY ΘEPMHΣ. ΦETOΣ AΠOΦOITHΣA KAI AΠO TO TMHMA ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY Bedfordshire. 
TO 2011 EΓINA MEΛOΣ THΣ EΘNIKHΣ OMAΔAΣ EΦHBΩN ΣTHN IΠΠIKH ΔEΞIOTEXNIA, KAI ΣYMMETEIXA ΣTOYΣ BAΛKANIKOYΣ AΓΩNEΣ IΠΠIKHΣ ΔEΞIOTEXNIAΣ, BOHΘΩNTAΣ THN XΩPA MOY NA KEPΔIΣEI THN ΠPΩTH ΘEΣH ΣTHN KΩNΣTANTINOYΠOΛH, KAΘΩΣ EΓΩ TEPMATIΣA ΣTHN TPITH ΘEΣH. EKTOTE AΠO TO 2012 EΩΣ TO 2014 ΣYMMETEIXA ΣE ΠOΛΛA ΠPΩTAΘΛHMATA , ΠANEΛΛHNIOYΣ AΓΩNEΣ KAI ΣE BAΛKANIKOYΣ AΓΩNEΣ KATAKTΩTAΣ ΠOΛY KAΛEΣ ΘEΣEIΣ .TO 2016 ΠAPAKOΛOYΘHΣA ΣTO OΛYMΠIAKO KENTPO TOY MAPKOΠOYΛOY ΣEMINAPIA ΠPOΠONHTIKHΣ ΓIA THN IΠΠAΣIA. TO 2017 ΠHΓA ΣTHN AΓΓΛIA ΓIA ΣΠOYΔEΣ KAI ΠAPAΛΛHΛA ΣYNEPΓAΣTHKA ME TOYΣ KAΛYTEPOYΣ ΠPOΠONHTEΣ ΣTO XΩPO THΣ IΠΠAΣIAΣ ΣTHN AΓΓΛIA ME ΣKOΠO NA AΠOKOMIΣΩ OΣO ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΓNΩΣEIΣ KAI EMΠEIPIEΣ MΠOPOYΣA ΣTON TOMEA THΣ ΠPOΠONHTIKHΣ. ONEIPO MOY HTAN NA ΓYPIΣΩ KAI NA ΠPOΣΦEPΩ TIΣ ΓNΩΣEIΣ MOY ΠANΩ ΣTHN IΠΠAΣIA KAI NA BOHΘHΣΩ OΣOYΣ ΠEPIΣΣOTEPOYΣ AΘΛHTEΣ MΠOPΩ. ΠΛEON, ΔPAΣTHPIOΠOIOYMAI ΣTO ΔIKO MOY XΩPO ΠOY BPIΣKETAI ΣTO ΔATO KABAΛAΣ.